Poronhoito-ongelmiin kestävä ratkaisu valmisteilla

Lisännyt: MariMaier 12. huhtikuuta, 2017

Pekka Säkkinen kertoi mielipidekirjoituksessaan (Kainuun Sanomat 23.3., Suomenmaa 31.3. ja Kaleva 10.4.2017) tapaamisestaan minun ja kollegojeni Timo Korhosen sekä Eero Suutarin kanssa liittyen ongelmiin eteläisellä poronhoitoalueella. Haluan täsmentää muutamia kirjoituksessa suuhuni laitettuja sanoja.

Otin jo viime vuonna kantaa poronhoidon nykyisiin ongelmiin. Olen painottanut, että poronhoitoa eteläisellä poronhoitoalueella ei tule kieltää. Kuten muutkaan elinkeinot, se ei kuitenkaan saa tuottaa vahinkoja kansalaisille ja heidän omaisuudelleen. Ei ole oikein, jos yksityisellä pihalla ja maatilalla liikkuu toistuvasti poroja, jotka syövät nälkäänsä viljelyksiä, istutuksia tai aiheuttavat muutoin vahinkoa ja porojen poistamisesta syntyy riitoja. Olen
todennut, että nykyinen poronhoitolain tulkinta ei ole riittävän selkeä sen suhteen, missä ja miten porot saavat liikkua ja miten ongelmatilanteissa toimitaan. Näiden syiden vuoksi asia onkin maa- ja metsätalousministeriössä
parhaillaan selvityksessä.

Kävimme tapaamisessa läpi seikkaperäisesti porojen vapaasta laiduntamisesta aiheutuvia haittoja ja ongelmia eteläisen poronhoitoalueen muulle väestölle ja yksityisomaisuudelle. On selvää, että nykymuotoisen poronhoitolain tarkoitus ja käytännön tulkinta on ristiriidassa alueen asukkaiden oikeuksien kanssa. Lain
suomat oikeudet ja velvollisuudet on siksi tarkistettava. Totesimme myös sen, minkä olin tuonut jo mahdollisena ratkaisuna aiemmin esiin: eteläisellä poronhoitoalueella tarhaaminen voi olla ainoa keino päästä nykyisistä vapaan laidunnusoikeuden aiheuttamista mittavista ongelmista eroon.

Olennaista poronhoidon tulevaisuuden kannalta on myös laidunten kestokyky. On varmistettava, että poroille on tarjolla riittävästi ruokaa ympäri vuoden laidunalueellaan. Luonnonvarakeskus on selvittämässä maa- ja
metsätalousministeriön ohjaamana faktoihin perustuvan ja vertailukelpoisen tiedon laidunten tilasta ja alustavia tuloksia saadaan tänä vuonna. Kun selvitystyö on lopullisesti valmis, voidaan tehdä poliittisia linjauksia
suurimmista sallituista eloporomääristä ja mahdollisesta poronhoitolain uudistuksesta. Samassa yhteydessä voidaan linjata korjaukset lainsäädäntöön vahinkojen ehkäisemiseksi ja maanomistajien oikeussuojakeinojen saamiseksi
ajantasalle.

Säkkisen mukaan olisin vaatimassa poronhoitolain ottamista keväällä hallituksen puoliväliriihessä hallituksen loppukauden ohjelmaan mukaan. Vaikka tätä meiltä kovasti tapaamisessakin odotettiin, vaatimiselle ei ole tarvetta, sillä asiaa on jo viety eteenpäin maa- ja metsätalousministeriöön, jossa asiaan on myös
tartuttu. Keskustasta tämä aihe on kiinni siksi, että asiasta vastaa Keskustaa edustava ministeri Kimmo Tiilikainen. Olen niin tapaamisessamme kuin myös useissa sähköposteissa tapaamisen jälkeen todennut, että mahdollisia muutoksia lakiin ei aloiteta muutaman kansanedustajan käskystä tai yksittäisen ryhmän
vaatimana, vaan normaalin valmistelun kautta.  Tarvittavat muutokset nykyiseen sääntelyyn aloitetaan, kun kaikille asianomaisille alueella annetaan mahdollisuus ministeriön toimesta tulla kuulluksi ongelmista ja nyt näin tehdään.

Porottomien huoli on siis kuultu. Poronhoitolain arviointia valmistellaan maa- ja metsätalousministeriössä muutosesityksiä varten.  Arvioinnissa on aluksi kuultava eri osapuolet, selvitettävä eri alueiden käytännöt ja ongelmat sekä miten ongelmatilanteet saadaan vähenemään. Ilman tätä ei ole mahdollista
tehdä tarkastelua kestävää, perusteltua esitystä. Mitä useammalta poronhoidon vuoksi ongelmia kokeneelta tai vahinkoja kärsineeltä palautetta saadaan viralliseen kuulemiseen, sitä parempi. Tällaista kuulemista ei tehdä
usein asiasta, joka ei ole hallitusohjelmassa. Siksi olenkin kehottanut Säkkistä ja kehotan kaikkia aiheeseen turhautuneita valmistautumaan kuulemiseen sekä palautteen antamiseen. Kevään aikana tullaan tarkemmin tiedottamaan kuulemisesta ja miten uudistuksen kanssa edetään.

Ymmärrän poronhoitolain nykyisten tulkintaongelmien aiheuttavan eteläisellä poronhoitoalueella turhautuneisuutta. Silti asioiden pitää edetä perusteltua tietä. Kestävän ja oikeudenmukaisen lainsäädännön luominen onnistuu vain asianmukaisen valmistelun avulla.

Jaa tämä sivu: